Wir verwenden Cookies für die Funktionen auf unserer Website und um die Erfahrung unserer Nutzer zu verbessern.

Info-Point-Polregio

 

sieć struktur socjalnych w Nadrenii Północnej-Westwalii

Okres realizacji: wrzesien 2019- grudzien 2021

 

 

„Projekt na rzecz wzmocnienia kompetencji społecznych migrantów polskiego pochodzenia na terenie Nadrenii Północnej - Westfalii. Wkład w partycypację społeczną i integrację“.

W ramach projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Północna Nadrenia-Westfalia w NRW wypracowywana jest systemowa oferta wsparcia dla migrantów, w pierwszej kolejności polskiego pochodzenia, niemniej jednak projekt jest otwarty i obejmuje zasięgiem swojego działania również inne grupy migrantów zamieszkujących NRW.

Idea projektu „Info-Point-Polregio” wyrosła z potrzeby stworzenia trwałych struktur „netzwerkowych” dla Polaków i pomiędzy Polakami zamieszkujących/cymi  Nadrenię-Westfalię. Projekt jest odpowiedzią na wieloletnie doświadczenie w pracy  i kontakt Stowarzyszenia Polregio e.V. z Polakami zamieszkującymi Nadrenię-Westafalię, jak również aktywna działalność stowarzyszenia w sferze publiczno-społecznej. Migranci polskiego pochodzenia zamieszkują Nadrenię-Westafalię od wielu pokoleń, są wchechobecni niemalże we wszystkich dziedzinach życia, na stałe wpisali się w krajobraz socjalny i kulturowy landu. Dane szacunkowe, ostatnie z 2011 roku, wskazują na ok. 800 tyś. mieszkańców Nadrenii-Westafali polskiego pochodzenia, przyczym jest to liczba, która systematyczne wzrasta. Znaczna część migrantów jest doskonale zintegrowana, zarówno w struktury społeczne jak i socjalne, posługuje się językiem niemieckim, jest czynna zawodowo. Niestety pozostała część  należy do grupy słabo lub niezintegrowanej strukturalnie, osoby te borykają się z problemami właściwie we wszystkich dziedzinach życia codziennego, począwszy od braku znajomości języka niemieckiego, bezrobocia, problemów z edukacją dzieci, ubezpieczeniami, aż po problemy w wieku podeszłym – brak odpowiedniej opieki medycznej i socjalnej, i wiele innych. Wiekszość z w/w grup społecznych nie jest w stanie zasięgnąć fachowej pomocy, nie wie gdzie jej szukać, w konsekwencji pojawia się niejednokrotnie, lub skrajnie problem bezdomności. Obserwowany jest również zanik języka polskiego wśród najmłodszych pokoleń, a z drugiej strony fatalna pozycja kobiet niepracujących zawodowo i ich brak znajomości, chociażby w podstawowym stopniu, języka niemieckiego. Do grup defaworyzowanych nalężą również pracownicy sezonowi, opiekunki medyczne, samozatrudnieni. Wszystkie te czynniki wpływają na dewaluację podstawowych wartości społecznych, a w konsekwencji trudności i nawyki, które przekazywane są dzieciom, wnukom etc.

Projekt Info-Point-Polregio w pierwszej fazie realizacji, tj. od września 2018/ lutego 2019, opiera się na zasadzie studium wykonalności, główne zadanie to zbadanie potrzeb migrantów pochodzenia polskiego – w tym aktualizacja danych statystycznych dot. migrantów pochodzenia polskiego w NRW, w pierwszej fazie w północnej części landu (metodą reprezentatywną), zdefiniowanie największych deficytów socjalnych i w konsekwecji stworzenie pilotażowej oferty wsparcia opartej na fachowej wiedzy ekspertów z zakresu, np. prawa, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki społecznej etc. Co bardzo istotne projekt zakłada integrację wszystkich grup spłecznych i wiekowych, bez wyjątku oraz bez względu na światopogląd, długość pobytu w NRW oraz przekonania religijne i polityczne. Wtórnym rezultatem projektu jest wypracowanie zbioru rekomendacji do pracy z migrantami, prymarnie  pochodzenia polskiego, oraz nawiązanie trwałej współpracy i alokacja punktów wsparcia dla migrantów polskiego pochodzenia na terenie całej Nadrenii-Westfalii, biorąc pod uwagę możliwości współpracy oraz liczebność migrantów na danym obszarze. Projekt zakłada stworzenie trwałych struktur na zasadzie sieciowania (networking) i kompleksowe wsparcie socjalne migrantów poprzez, trzy główne nurty:

Prewencja i informowanie. Moje prawa, moje obowiązki, stworzenie oferty wsparcia na zasadzie spotkań otwartych, spotkań z ekspertami, wykładów tematycznych etc. dot. ogólnych zagadnień z zakresu pootiki socjalnej, życia codziennego, litery prawa i prawa podatkowego, wsparcia psychologa/ doradcy; w konsekwencji zbiór fachoych porad oraz giełda kontaktów, docelowo eksperci.

Ogólne poradnictwo socjalne i ds. migrantów, tzwn. integracja strukturalna, tj. właczenie społeczne (inkluzja), integracja w rynek pracy, szkolnictwo, pomoc doraźna i indywidualna (np. sprawy urzędowe).

Doradztwo językowe w ramach poradnictwa socjalnego. Integracja kulturowa. Kompetencja językowa jako punkt wyjścia do integracji strukturalnej.

Projekt Info-Point-Polregio jest wstępem do wypracowania trwałej oferty wsparcia socjalnego dla migrantów pochodzenia polskiego w Nadrenii-Westafalii, jest odpowiedzią na potrzebę integracji strukturalnej, a w konsekwecji na zapewnienie wszystkim grupom społecznym jednakowego dostępu do informacji.

Migrańci polskiego pochodzenia są nie tylko liczną, ale zdecydowanie bardzo istotną grupą społeczną w Niemczech, są boweim nie tylko nieodłącznym ogniwem gospodarki niemieckiej, ale przede wszystkim swoją obecnością wzbogacją krajobraz kulturowy kraju. 

 

Zapraszamy do współpracy i wypełnienia ankiety!

 

Polregio e.V. 

Projekt pt.: „Info-Point-Polregio jest dofiansowany ze środków Ministerstwa ds. dzieci, rodziny, uchodźców i integracji Landu Nadrenia-Westfalia